Skip links

Regulamin sklepu

Kobieca elegancja z dziewcz臋c膮 lekko艣ci膮.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.THERIBBON.pl

搂 1

POSTANOWIENIA OG脫LNE

 1. Sklep www.theribbon.pl dzia艂a na zasadach okre艣lonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Regulamin okre艣la warunki zawierania i rozwi膮zywania Um贸w Sprzeda偶y Produktu oraz tryb post臋powania reklamacyjnego, a tak偶e rodzaje i zakres us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Sklep www.theribbon.pl, zasady 艣wiadczenia tych us艂ug, warunki zawierania i rozwi膮zywania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮.

 3. Ka偶dy Us艂ugobiorca z chwil膮 podj臋cia czynno艣ci zmierzaj膮cych do korzystania z Us艂ug Elektronicznych Sklepu www.theribbon.pl zobowi膮zany jest do przestrzegania postanowie艅 niniejszego Regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych w聽niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy:

  • ustawy o聽艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z聽dnia 18 lipca 2002 r.,

  • ustawy o聽prawach konsumenta z聽dnia 30 maja 2014 r.,

  • ustawy o聽pozas膮dowym rozwi膮zywaniu spor贸w konsumenckich z聽dnia 23 wrze艣nia 2016 r.,

  • ustawy Kodeks cywilny z聽dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.搂 2

DEFINICJE ZAWARTE W聽REGULAMINIE

 1. FORMULARZ ZAM脫WIENIA 鈥 formularz dost臋pny na聽stronie internetowej www.theribbon.pl umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia.

 2. KLIENT聽鈥 Us艂ugobiorca, kt贸ry zamierza zawrze膰 lub zawar艂 Umow臋 Sprzeda偶y ze聽Sprzedawc膮.

 3. KONSUMENT聽鈥 osoba fizyczna, kt贸ra dokonuje z聽przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zane bezpo艣rednio z聽jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

 4. PRZEDSI臉BIORCA聽– osoba fizyczna, osoba prawna i聽jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, prowadz膮ca we聽w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

 5. PRODUKT聽鈥 dost臋pna w聽Sklepie rzecz ruchoma b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.

 6. REGULAMIN聽– niniejszy regulamin Sklepu.

 7. SKLEP – Sklep internetowy Us艂ugodawcy dzia艂aj膮cy pod adresem www.theribbon.pl

 8. SPRZEDAWCA,聽US艁UGODAWCA 鈥 THE RIBBON Angelika Sarniak, ul. 11 Listopada 25, 26-800 Bia艂obrzegi, NIP: 7981485637, REGON: 526942396

 9. UMOWA SPRZEDA呕Y聽鈥 Umowa Sprzeda偶y Produktu zawarta mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮 za聽po艣rednictwem Sklepu.

 10. ZAM脫WIENIE聽– o艣wiadczenie woli Klienta stanowi膮ce ofert臋 zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produktu ze聽Sprzedawc膮.

 11. CENA聽鈥 warto艣膰 wyra偶ona w聽jednostkach pieni臋偶nych, kt贸r膮 Klient jest obowi膮zany zap艂aci膰 Sprzedawcy za聽Produkt.

搂 3

INFORMACJE DOTYCZ膭CE PRODUKT脫W ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.theribbon.pl prowadzi sprzeda偶 Produkt贸w za po艣rednictwem sieci Internet.

 2. Produkty oferowane w聽Sklepie s膮 nowe, zgodne z聽umow膮 i聽zosta艂y legalnie wprowadzone na聽rynek polski.

 3. Informacje znajduj膮ce si臋 na聽stronach internetowych Sklepu nie stanowi膮 oferty w聽rozumieniu przepis贸w prawa. Klient, sk艂adaj膮c Zam贸wienie, sk艂ada ofert臋 kupna okre艣lonego Produktu na warunkach podanych w聽jego opisie.

 4. Cena Produktu uwidoczniona na聽stronie internetowej Sklepu podana jest w聽z艂otych polskich (PLN) i聽zawiera wszystkie sk艂adniki. Cena nie zawiera koszt贸w dostawy.

 5. Zam贸wienia mo偶na sk艂ada膰 poprzez witryn臋 internetow膮 za pomoc膮 Formularza Zam贸wie艅 (Sklep www.theribbon.pl) 鈥 24 godziny na dob臋 przez ca艂y rok.

 6. Warunkiem z艂o偶enia Zam贸wienia w聽Sklepie przez Klienta jest zapoznanie si臋 z聽Regulaminem i聽akceptacja jego postanowie艅 w聽czasie sk艂adania Zam贸wienia.搂 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDA呕Y

 1. Do zawarcia Umowy Sprzeda偶y, niezb臋dne jest wcze艣niejsze z艂o偶enie przez Klienta Zam贸wienia udost臋pnionym przez Sprzedawc臋 sposobem, zgodnie z聽搂 3 pkt 5 oraz 6 Regulaminu.

 2. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza jego otrzymanie.

 3. Potwierdzenie przyj臋cia Zam贸wienia, o聽kt贸rym mowa w聽pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje zwi膮zanie Klienta jego Zam贸wieniem. Potwierdzenie otrzymania Zam贸wienia nast臋puje poprzez przes艂anie wiadomo艣ci e-mail.

 4. Potwierdzenie otrzymania Zam贸wienia zawiera:

  • potwierdzenie wszystkich istotnych element贸w Zam贸wienia,

  • formularz odst膮pienia od umowy,

  • niniejszy Regulamin zawieraj膮cy pouczenie o聽prawie do聽odst膮pienia od umowy.

 5. Z chwil膮 otrzymania przez Klienta wiadomo艣ci e-mail, o聽kt贸rej mowa w聽pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮.

 6. Ka偶da Umowa Sprzeda偶y b臋dzie potwierdzana dowodem zakupu, kt贸ry b臋dzie do艂膮czany do聽Produktu.


搂 5

SPOSOBY P艁ATNO艢CI

 1. Sprzedawca udost臋pnia nast臋puj膮ce sposoby p艂atno艣ci:

  • p艂atno艣膰 za po艣rednictwem elektronicznego systemu p艂atno艣ci PAYNOW.

 2. W przypadku p艂atno艣ci za po艣rednictwem elektronicznego systemu p艂atno艣ci Klient dokonuje zap艂aty przed rozpocz臋ciem realizacji Zam贸wienia. Elektroniczny system p艂atno艣ci umo偶liwia dokonanie p艂atno艣ci za pomoc膮 karty kredytowej, BLIKIEM lub szybkiego przelewu z wybranych polskich bank贸w.

 3. Klient zobowi膮zany jest do dokonania zap艂aty ceny z tytu艂u Umowy Sprzeda偶y w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba 偶e Umowa Sprzeda偶y stanowi inaczej.

 4. Produkt zostanie wys艂any dopiero po jego op艂aceniu.

搂 6

KOSZT, TERMIN I聽SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu, kt贸re pokrywa Klient, s膮 ustalane w聽trakcie procesu sk艂adania Zam贸wienia.

 2. Na termin dostawy Produktu sk艂ada si臋 czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewo藕nika:

  • czas kompletowania Produkt贸w wynosi maksymalnie 5 dni roboczych (chyba, 偶e informacja przy produkcie m贸wi inaczej),

  • dostawa Produkt贸w stanowi膮cych rzeczy ruchome przez przewo藕nika nast臋puje w terminie przez niego deklarowanym tj. 2 dni robocze od momentu nadania przesy艂ki (dostawa nast臋puje wy艂膮cznie w dni robocze z wy艂膮czeniem sob贸t, niedziel i 艣wi膮t).

 3. Zakupione w聽Sklepie Produkty s膮 wysy艂ane wy艂膮cznie na聽terenie Polski za聽po艣rednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

搂 7

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja聽z tytu艂u braku zgodno艣ci Produktu z聽umow膮.

  1. Podstawa i聽zakres odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy wobec Klienta b臋d膮cego Konsumentem z聽tytu艂u braku zgodno艣ci Produktu z聽umow膮 s膮 okre艣lone w聽ustawie o聽prawach konsumenta z聽dnia z聽dnia 30 maja 2014 r.,

  2. podstawa i聽zakres odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy wobec Klienta b臋d膮cego Przedsi臋biorc膮, z聽tytu艂u r臋kojmi s膮 okre艣lone w聽ustawie Kodeks cywilny z聽dnia 23 kwietnia 1964 r.,

  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta b臋d膮cego Konsumentem za聽brak zgodno艣ci Produktu z聽umow膮 istniej膮cy w聽chwili dostarczenia Produktu i聽ujawniony w聽ci膮gu 2 lat od tej chwili, chyba 偶e termin przydatno艣ci Produktu okre艣lony przez Sprzedawc臋 lub osoby dzia艂aj膮ce w聽jego imieniu jest d艂u偶szy,

  4. zawiadomienia o braku zgodno艣ci Produktu z umow膮 oraz zg艂oszenie odpowiedniego 偶膮dania mo偶na dokona膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@theribbon.pl聽lub pisemnie na聽adres: ul. 11 Listopada 25, 26-800 Bia艂obrzegi

  5. w powy偶szej wiadomo艣ci w聽formie pisemnej lub elektronicznej nale偶y poda膰 jak najwi臋cej informacji i聽okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w聽szczeg贸lno艣ci rodzaj i聽dat臋 wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie u艂atwi膮 i聽przyspiesz膮 rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc臋,

  6. dla oceny nieprawid艂owo艣ci i聽niezgodno艣ci Produktu z聽umow膮, Konsument ma聽obowi膮zek udost臋pni膰 Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowi膮zany jest do聽odebrania go na聽sw贸j koszt,

  7. Sprzedawca ustosunkuje si臋 do聽偶膮dania Klienta niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w聽terminie 14 dni od momentu zg艂oszenia reklamacji,

  8. w przypadku reklamacji Klienta b臋d膮cego Konsumentem 鈥 nierozpatrzenie reklamacji w聽terminie 14 dni od jej zg艂oszenia jest jednoznaczne z聽jej uwzgl臋dnieniem,

  9. w zwi膮zku z聽uzasadnion膮 reklamacj膮 Klienta b臋d膮cego Konsumentem Sprzedawca odpowiednio:

   • pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Klienta,

   • obni偶a cen臋 Produktu (obni偶ona cena musi pozostawa膰 w proporcji ceny towaru zgodnego z umow膮 do towaru niezgodnego z umow膮) i zwraca Konsumentowi warto艣膰 obni偶onej ceny najp贸藕niej w terminie 14 dni od otrzymania o艣wiadczenia o obni偶eniu ceny od Konsumenta,

   • w przypadku odst膮pienia od umowy przez Konsumenta 鈥 Sprzedawca zwraca mu cen臋 Produktu najp贸藕niej w聽terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odes艂ania. W聽razie odst膮pienia od umowy, Konsument zobowi膮zany jest niezw艂ocznie zwr贸ci膰 towar do聽Sprzedawcy na聽koszt Sprzedawcy,

  1. odpowied藕 na聽reklamacj臋 jest przekazywana na聽papierze lub innym trwa艂ym no艣niku np. wiadomo艣膰 mailowa lub SMS.搂 8

PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrze偶eniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient b臋d膮cy jednocze艣nie Konsumentem, kt贸ry zawar艂 umow臋 na聽odleg艂o艣膰, mo偶e od niej odst膮pi膰 bez podania przyczyn, sk艂adaj膮c stosowne o艣wiadczenie w聽terminie 14 dni.

 2. W razie odst膮pienia od umowy, Umowa Sprzeda偶y jest uwa偶ana za niezawart膮, a Konsument ma聽obowi膮zek zwr贸ci膰 Produkt Sprzedawcy lub przekaza膰 go osobie upowa偶nionej przez Sprzedawc臋 do聽odbioru niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w聽kt贸rym odst膮pi艂 od umowy, chyba 偶e Sprzedawca zaproponowa艂, 偶e sam odbierze Produkt. Do聽zachowania terminu wystarczy odes艂anie Produktu przed jego up艂ywem.

 3. W przypadku odst膮pienia od Umowy Sprzeda偶y nale偶y dokona膰 zwrotu Produktu na adres: ul. 11 Listopada 25, 26-800 Bia艂obrzegi

 4. Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za聽zmniejszenie warto艣ci Produktu b臋d膮ce wynikiem korzystania z聽niego w聽spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do聽stwierdzenia charakteru, cech i聽funkcjonowania Produktu, chyba 偶e Sprzedawca nie poinformowa艂 Konsumenta lub podmiotu, o kt贸rym mowa w聽搂 10 o聽sposobie i聽terminie wykonania prawa odst膮pienia od umowy oraz nie udost臋pni艂 mu wzoru formularza odst膮pienia od umowy. W聽celu stwierdzenia charakteru, cech i聽funkcjonowania Produkt贸w Konsument powinien obchodzi膰 si臋 z聽Produktami i聽sprawdza膰 je tylko w聽taki sam spos贸b, w聽jaki m贸g艂by to zrobi膰 w聽sklepie stacjonarnym.

 5. Z zastrze偶eniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu warto艣ci Produktu wraz z聽kosztami jego dostawy przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Konsument, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na聽inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z聽偶adnymi kosztami. Z聽zastrze偶eniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nast膮pi niezw艂ocznie, a najp贸藕niej w聽terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawc臋 o艣wiadczenia o聽odst膮pieniu od Umowy Sprzeda偶y.

 6. Je偶eli Konsument wybra艂 spos贸b dostawy Produktu inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do聽zwrotu mu, poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.

 7. Je偶eli Sprzedawca nie zaproponowa艂, 偶e sam odbierze Produkt od Konsumenta mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze聽zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Konsumenta do聽chwili otrzymania rzeczy z聽powrotem lub dostarczenia dowodu jej odes艂ania, w聽zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

 8. Konsument odst臋puj膮cy od Umowy Sprzeda偶y, zgodnie z聽pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odes艂ania Produktu do聽Sprzedawcy.

 9. Termin czternastodniowy, w聽kt贸rym Konsument mo偶e odst膮pi膰 od umowy, liczy si臋 dla umowy, w聽wykonaniu kt贸rej Sprzedawca wydaje Produkt b臋d膮c zobowi膮zanym do聽przeniesienia jego w艂asno艣ci – od dnia, w聽kt贸rym Konsument (lub wskazana przez niego osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik) obj膮艂 Produkt w聽posiadanie.

 10. Prawo odst膮pienia od umowy zawartej na聽odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje Konsumentowi w聽wypadku Umowy Sprzeda偶y m.in., w聽kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮cy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 11. Prawo odst膮pienia od Umowy Sprzeda偶y przys艂uguje zar贸wno Sprzedawcy, jak i聽Klientowi, w聽przypadku niewykonania przez drug膮 stron臋 umowy swojego zobowi膮zania w聽terminie 艣ci艣le okre艣lonym.搂 9

RODZAJ I ZAKRES US艁UG ELEKTRONICZNYCH

 1. Us艂ugodawca umo偶liwia za聽po艣rednictwem Sklepu korzystanie z聽Us艂ugi Elektronicznej jak膮 jest zawieranie Um贸w Sprzeda偶y Produktu.

 2. 艢wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej na聽rzecz Us艂ugobiorc贸w w聽Sklepie odbywa si臋 na聽warunkach okre艣lonych w聽Regulaminie.

 3. Us艂ugodawca ma聽prawo do聽zamieszczania na聽stronie internetowej Sklepu tre艣ci reklamowych. Tre艣ci te, stanowi膮 integraln膮 cz臋艣膰 Sklepu i聽prezentowanych w聽nim materia艂贸w.搂 10

WARUNKI 艢WIADCZENIA I聽ZAWIERANIA UM脫W O聽艢WIADCZENIE US艁UG ELEKTRONICZNYCH

 1. 艢wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej okre艣lonej w聽搂 9 pkt 1 Regulaminu przez Us艂ugodawc臋 jest nieodp艂atne.

 2. Umowa o聽艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej polegaj膮cej na聽umo偶liwieniu z艂o偶enia Zam贸wienia w聽Sklepie zawierana jest na聽czas oznaczony i聽ulega rozwi膮zaniu z聽chwil膮 z艂o偶enia Zam贸wienia albo zaprzestania jego sk艂adania przez Us艂ugobiorc臋.

 3. Wymagania techniczne niezb臋dne do聽wsp贸艂pracy z聽systemem teleinformatycznym, kt贸rym pos艂uguje si臋 Us艂ugodawca:

  • komputer (lub urz膮dzenie mobilne) z聽dost臋pem do聽Internetu,

  • dost臋p do聽poczty elektronicznej,

  • przegl膮darka internetowa,

  • w艂膮czenie w聽przegl膮darce internetowej Cookies oraz Javascript.

 4. Us艂ugobiorca zobowi膮zany jest do聽korzystania ze聽Sklepu w聽spos贸b zgodny z聽prawem i聽dobrymi obyczajami maj膮c na聽uwadze poszanowanie d贸br osobistych i聽praw w艂asno艣ci intelektualnej os贸b trzecich.

 5. Us艂ugobiorca zobowi膮zany jest do聽wprowadzania danych zgodnych ze聽stanem faktycznym.

 6. Us艂ugobiorc臋 obowi膮zuje zakaz dostarczania tre艣ci o聽charakterze bezprawnym.搂 11

REKLAMACJE ZWI膭ZANE ZE 艢WIADCZENIEM US艁UG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje zwi膮zane ze 艣wiadczeniem Us艂ugi Elektronicznej za po艣rednictwem Sklepu Us艂ugobiorca mo偶e sk艂ada膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@theribbon.pl

 2. W powy偶szej wiadomo艣ci e-mail, nale偶y poda膰 jak najwi臋cej informacji i聽okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w聽szczeg贸lno艣ci rodzaj i聽dat臋 wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie u艂atwi膮 i聽przyspiesz膮 rozpatrzenie reklamacji przez Us艂ugodawc臋.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Us艂ugodawc臋 nast臋puje niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w聽terminie 14 dni od momentu zg艂oszenia.

 4. Odpowied藕 Us艂ugodawcy w聽sprawie reklamacji jest wysy艂ana na聽adres e-mail Us艂ugobiorcy podany w聽zg艂oszeniu reklamacyjnym lub w聽inny podany przez Us艂ugobiorc臋 spos贸b


搂 12

POSTANOWIENIA KO艃COWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane s膮 zgodnie z聽prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodno艣ci jakiejkolwiek cz臋艣ci Regulaminu z obowi膮zuj膮cym prawem, w聽miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie maj膮 w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynik艂e z聽Um贸w Sprzeda偶y mi臋dzy Sklepem, a Konsumentami b臋d膮 rozstrzygane w聽pierwszej kolejno艣ci na聽drodze negocjacji, z聽intencj膮 polubownego zako艅czenia sporu, z聽uwzgl臋dnieniem ustawy o聽pozas膮dowym rozwi膮zywaniu spor贸w konsumenckich. Je艣li jednak nie by艂oby to mo偶liwe, lub te偶 by艂oby niesatysfakcjonuj膮ce dla kt贸rejkolwiek ze聽stron, spory b臋d膮 rozstrzygane przez w艂a艣ciwy s膮d powszechny, zgodnie z聽pkt 4 niniejszego paragrafu.

 4. Ewentualne spory powsta艂e pomi臋dzy Us艂ugodawc膮, a Us艂ugobiorc膮 (Klientem) b臋d膮cym jednocze艣nie Konsumentem zostaj膮 poddane s膮dom w艂a艣ciwym zgodnie z聽przepisami kodeksu post臋powania cywilnego z聽dnia 17 listopada 1964 r.

 5. Klient b臋d膮cy Konsumentem ma聽r贸wnie偶 prawo do聽skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozstrzygania spor贸w w聽szczeg贸lno艣ci poprzez z艂o偶enie po zako艅czeniu post臋powania reklamacyjnego wniosku o聽wszcz臋cie mediacji lub wniosku o聽rozpatrzenie sprawy przez s膮d polubowny (wniosek mo偶na pobra膰 na聽stronie internetowej聽http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Sta艂ych Polubownych S膮d贸w Konsumenckich dzia艂aj膮cych przy Wojew贸dzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dost臋pny jest na聽stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument mo偶e skorzysta膰 tak偶e z聽bezp艂atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w. Pozas膮dowe dochodzenie roszcze艅 po zako艅czeniu post臋powania reklamacyjnego jest bezp艂atne.

 6. Konsument w聽celu polubownego rozwi膮zania sporu mo偶e w聽szczeg贸lno艣ci z艂o偶y膰 skarg臋 za聽po艣rednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dost臋pnej pod adresem:聽http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

馃崻 W celu poprawienia jako艣ci us艂ug korzystamy z plik贸w cookies. Pozostaj膮c na stronie, wyra偶asz zgod臋 na wykorzystanie tej technologii.
Home
Moje konto
Koszyk
Szukaj